Två utdrag från Dödsboken, Nornsbruksförsamling, tidigt 1800 tal

Prästens notering i dödsboken angående rödsotens härjningar. Kyrkobok: Norns bruksförsamling, Kopparberg 1821-1860 C:1 Norns bruksförsamling var en liten församling och av de 17 som dog 1839 dog 14 av Rödsot.
Alla 14 dog under loppet av 2 månader mellan 7 September och 3 November.

"Orsaken till den stora härjning Rödsoten under detta år 1839 och äfven något 1840 anstälde ligger väl i det hela utom menniskors synkrets i Den eviga rådslut afom allena år herren och all verldens styresman. men då något ovanligt händer i naturen eller menskilgheten så äro vi dödlige nyfikne att efterse, om ej Gud äfven följer en viss, äfven för oss i någon mån, synbar ordning, äfven då Han afviker ifrån den vanligaste.
Sommaren 1839 förmärkte man öfverallt i riket alla enbuskar gula med förtorkade barr hvilket mennisskor förut funnit vara händelsen under svåra farsoter. Kanske uti luften är likasom något af ämne hvaraf sjelfva vextriket känner inflytelse. Ekorrarne voro den sommaren särdeles närgågna. Man träffade stundom 2 á 3 här i trädgården på en gång. Brest på såkallade grankottar och tallkottar som utgör till stor del deras föda, torde väl gifvet anledning till deras ovanliga utvandring. Det föregående året 1838 var ett mycket svårt missväxtår för deles i Norrland och Dalarna, ja så att säd höll på och ej fanns. Den gick till öfver 30 Rd tunnan och de bättre lottade i Landet måste sammanskjuta åt Dahlarne och Erkebiskopen Wallin 50,000 Rd Banco ( jag menar det var något öfver 53,000) hvarföre köptes spannmål och mjöl som utdeltes i Dahlssocknarne. Det oagta ocså måste dock mycket nödbröd af bark m.m. begagnad. Månne denna myckna nöd och hunger kunnat bidraga till Rödsotens utbrytnade i Dahlarne (såsom Thuna och Gagnef m.m. hvarest härjningen var mycket stor) hvarifrån den kom såsom smitta hit. (Norns underhafvande hade nästan ingen känning af missväxten. De fingo nemligen såsom vanligt äfven då sina uttag af spannmål utur magasinet)"Avskrift från Kyrkobok: Norns bruksförsamling, Kopparberg 1821-1860 C:1
Kringvandrande mannen Mats Junkare eller Mats Matsson
Född 1767 i Norberg
Död 27 April 1833 vid Nornsbruk
Begravd 1 Maj 1833

"Hans lefverna var egensinnigt o sjelfsvåldigt i yngre år och så länge han bordt kuna förtjena något- Han ankom hit 1783 tjente hos L O S i fallet o gick under tiden i nattvardsschola. Sedan tjenta han hos Lars i finngården o haft fr. 1788 till 1790 såsom kohlardräng hos mäster P Norgren. Återflyttade till Norberg i dylik tjenst. blef sedan soldat i Davidshyttan o antog namnet Junkare. blef den så gardistkarl hvarifrån han rymde åtskilliga gånger o sökte sin undanflyckt här i skogarne. Sedan har han vistats mest härstädes under 30 a 40 år utan att vara skrifven eller bevista någon gudstjenst. Kunde dock någorlunda läsa. Var ärlig och ej känd för lögn, stöld eller otuckt.
Ålderdomsbräckligheten var dessutom ? och usel. Torde hända en följd af hans mindre nyktra, overksamma lefnad i yngre år. Han kunde på flera år ingenting uträtta eller förtjena och kunde svårligen herbergeras för den stank och ohyra som omgaf honom. Han måste sen företaga sitt härberge i hyttan eller i smedjan och gårdarne, antingen i tjensten eller i Badstugan?.
Den 27 April :
I östra stångjernssmedjan och stod lik i hyttan. Fattigkassan bestod till en del kistan och qvinnorna från Sotbo och fallsidan gåfvo honom svepning alla utom de som voro från den gård till hvilken han först kom från Norberg.
Den 1 Maj :
Såsom varande utan alla anhöriga och utan att vara skrifven här så vidtalade Pastor några att hjelpa honom till grafven. Med stor bedrövelighet hjelpte honom följande personer hvilkas namn jag för deras stora beredvillighet att hjelpa den fattiga vill teckna. De voro P.P.A i Knifven, J.J.S. i Hörngården, Eric Myrberg i Myrbo, L.E.S. i Högberget o till en del P.L.S i? Dessas hustrur föranstältade ett vackert graföl åt den husvilla. Byggmästaren Stolpe och Mäster A.E.Norgren bidrogo äfven något till den usles hädangång, o J Hedmark i Sotbo lika med de först tecknade."

 
Design downloaded from free website templates.