Släktgrenen Henrot

Nedan är baserat på en artikel skriven av Bertil Kjelldorff i "Släkt och Hävd" 1994 nr 3&4 och smedsskivan samt egna noteringar.

Det finns fyra släkter så vitt man känner till med namnet Hero eller liknande namn. Om det finns någon koppling mellan dessa är inte helt klart.

Vår härstammning är då till bröderna Goffin, Serva och Jacques Henrot. Den tidigast nämde är Serva Henrot och nämns i Finspång 1613 som "platineur" (Plåtsmed). I ett kontrakt tecknat i Liege 26 Aug 1620 anges att han skall arbeta på samma sätt och mot samma betalning som sina bröder. Där ange att han kommer från Theux i Belgien. Goffin tecknar kontrakt i Nyköping 1626 med Wellam de Besche och i Norrköping 1631 med Louis De Geer. Inga senare källor nämner Goffin.

Jacques Henrot nämns första gången i nöjdförklaring daterad Norrköping Aug 1630 där han skrivit sitt namn som "Jaccquues Huko". Skrivaren har dock skrivit Jacqs Henrot, platineur. En "Jacob plåtslagare" är verksam i Norrköping 1631, i Finspång(Risinge socken) 1634 och vid faktoriet i Norrköping 1652. En "Jacob Frantzos" bosatt i Norra kvarteret i Norrköping år 1646 är troligen samma person. År 1652 finns Jacob med sista gången i mantal. Jacques Henrot fick med stor sannolikhet följande sex barn, Hindrich, Johanna, Margreta, Anders, Johan och Jacob.

Jacques Henrot dog 6 April 1673 i Ålberga bruk som ligger utanför Nyköping, Södermanland.

Nöjdförklaring nämd ovan:
Jag Jacqs Henro, plåtsmed, medger att jag varit nöjd och tillfredställd med min lön i Sverige i den bortgågne mäster Villems tjänst. Därutöver har Louis De Geer bistått mig i min nöd och givit mig 40 RD:r som han reserverat för min räkning hos sin svåger Hans Boors i Amsterdam. Upprättat och underskrivet i Norrköping 20 August 1630. Underskrift : Jaccquues Huko.

Jacques Henrots son Hindrich Jacobsson Henrot(Hero) är vår anfader. Han anges i vigseluppgift från 1638 i Risinge som Jacob plåtslagares son. Hindrich är hammarsmed och var verksam i Finnspång 1638-39, Godegård som Hindrich Hero 1653-56. År 1657 redovisas i mantal endast Hindrich hammarsmeds hustru vilket kan tyda på att han avlidit. Andra släktforskare har angett att han dog 1669 i Horndal by i Dalarna. Hindrich och hans hustru Karin Eriksdotter fick minst två barn, Susanna född 10 Nov 1639 i Finnspång/Risinge församling och Anders född innan 1652.

Hindrich son Anders Hindrichsson Henrot är här vår anfader men att Hindrich är fadern är inte 100% säkert, men troligt. Anders var född innan 1652 och dog 1691 el 1692. Hustrun Margitta gifte om sig 1692 med Hammarsmedsmästaren Anders Gunnarsson. De levde då i Lanforshammar, Bjurtjärns församling. Hustrun Margitta föddes ca 1649 och begravdes 4 Sep 1720. Hon var 71 år vid sin död.
-Okänd källa, citerat från olika personer: Anders erhöll mästarbrev 1679/80. Verksam vid Norrby hammar/Fellingsbro 1683, Garpströmmen(Jädersholm) i Arboga 1685-90, Flyttar 1690 till Lanforshammar bosatt på torpet Vallmon som tillhör bruket.-

Vissa slktforskare hävdar att Anders Hindrichsson begravdes 29 April 1722 men det står tydligt i dödsnotis "Anders Gunnarsson". I husförhör 1704-1707;1710;1711-1717 nämns en Mästersmed Anders G. Min slutsats är då som i "Släkt och Hävd" att Margitta gifte om sig med Anders Gunnarsson efter Anders Hindrichssons död. Detta troligen 1692/93.
Sönerna med tanke på namnet bör då vara Anders Hindirchssons.
Sonen Hindrich föddes 17 April 1691 i Lanforshammar och dog troligen samma år eller tidigt 1692 eftersom de fick en son till som också döptes till Hindrich 24 Juni 1692.
Dottern Margitta född ca 1684 och dog 12 Sep 1759. Hon gifte sig med Reinhold Nilsson Bleckert(z) Lekberg 1710 i Bjurtjärn. Reinhold och Margitta fick tillsammans 10 barn varav Annika Maria Reinholdsdotter Lekberg född 1711 är vår anmoder och gifte sig.

Goffin Henrot:
Goffin och brodern Jaques skriver kontrakt i Liége 26/8 1620. Han tecknar sedan ett nytt kontrakt i Nyköping 1626 med Wellam de Besche och ytterligare ett tillsammans med mästersmältaren Henri Bonnevier i Norrköping 1631. Därefter är han försvunnen ur källorna.

Servat Henrot:
Nämns första gången i Finspång 1613, dels i östergötlands räkneskaper där under Finspång då anges att "Serffwa fransos tillsmitt skyfflar, hackor och kolkrattor" dels i länsräkneskaperna för Värmland, varav för Nykroppa framgår att "Serfwa fransos hauffer tillsmitt 5000 Harniske Nagel aff 4 lb DrageJärn medh 6 T:r Kåll". På denna senare ort använde fogden ofta gästarbetare. Han återkommer i länsräkneskaperna vid Finspång 1617 som "Serfwa spiksmed och pannemakare". år 1625 redovisas han i Norrköping som "Servua Henrot, plåtsmed". Av brodern Goffins kontrakt år 1620 och 1626 framgår att Serva dessa år arbetat för Wellam de Besche. Serva följs av två bröder Jacques och Goffin.
Den senare knyter dem samman genom ett kontrakt tecknat i Liége 16/8 1620, varav bl a framgör att han skall arbeta på samma sätt och för samma betalning som de bröder, vilka tidigare fått anställning i Sverige. år 1627 frölänger Wellam de Besche arrendet av åker och Skeppsta bruk på sex år. I detta sammanhang förflyttas Serva troligen till åker. Här finns nämligen minst från år 1629 gjutarna Abine (Noye) och Francois (Fasin), vilka snart ansluter som mågar i Servas familj. Släktbanden uppenbarar sig vid en tvist om den avlidna faderns hus i åker vid åkers tingsrätt 1656 8/2. Därav framgår - förutom familjens sammansättning - att Abines hustru är död och att Niklas befinner sig i "Bergslagen", dvs norr om Mälaren.

 
Design downloaded from free website templates.