Släktgrenen Stockhaus

(Källa: Erik Olof Vilhelm Stockhaus 1887, återgivet av Ove Renger i anbytarforum.)

Det har från flera håll gjorts gällande, att släkten Stockhaus skulle vara av vallonskt ursprung och kommit till Sverige i samband med Valloninvandringen i början av 1600-talet. Något stöd för att så skulle vara fallet finnes ej. Namnet talar för att släkten är inflyttat från Tyskland. När den först inkom till Sverige finnes inga säkra uppgifter om, ej heller från vilken del av Tyskland den kom. Troligt är dock att de kom före den egentliga Valloninvandringen. Karl Kilbom nämner i sin bok Vallonerna, att en Gustaf Vasas agent i Tyskland åren 1533, 1534 och 1537 fick i uppdrag, att hit införskaffa väl förfarna smeder och bergsmän.

I Fellingsbro sockens Historia av Axel Grafve omtalas att de första hammarsmedjor som Gustaf Vasa inrättade var bl.a. en vid Stensta i Fellingsbro socken, där fogden över Åkerbo Härad, Nils Tulesson i februari 1548 fick i uppdrag att bygga en smedja vid Hammarforsen (nu Stensta) i Fellingsbro socken. Arbetet överlämnades åt tysken Markus Hammarsmed (Klingensten), som den 3 mars samma år erhöll Konungens fullmakt, att draga omkring i riket till Konungens hammarsmedjor och över dem hava noggrann och flitig tillsyn. Det troliga är, att arbetet med uppförande av hammaren utfördes av inkomna tyska smeder. Markus tycks dock hava slagit på för stort, då hammaren skulle uppföras ty han erhöll från Konungen en mycket sträng skrivelse daterad Uppsala den 6 juni 1548. Konungen skriver: "Vi hava förnummit, Marcus, att du aktar taga den byggning med den hammarsmedja uti Fellingsbro socken fast stor och häftig före i så måtto, att du vill sätta två hamrar uti ett hus, liksom det skulle vara någon domkyrka, som ock mest din sedvana plägar, att där du skall bygga något, där vill du alltid bygga huset på prål och med så svår bekostning. Från samma källa omtalas, att bland de första Vallonska och Tyska smeder som inkommo till socknen buro namn som Hübbert, Baijard, Stockhus, Gevert, Tajard, Pira. med flera.

Enligt uppgifter från olika källor pågick inflyttning av fråmmande yrkesmän under senare delen av 1500-talet och början av 1600-talet. I Västmanlands handlingar för år 1573 i Kammararkivet omtalas att Mårten Hammarsmed vid Stensta på sin avlöning åren 1571, 72 och 73 bekommit bl.a. smör, lax. m.m. År 1589 finnes antecknat: "Hafver Mårten Hammarsmed bekommit till sin årsfest, bl.a. två oxar." Huruvida den nu nämnda Mårten har något samband med släkten är ovisst, namnet Mårten kommer igen regelbundet i de först kända släktleden. I alla handlingar från denna tid nämnes endast förnamn och yrke.

I tyska församlingens räkenskaper från åren 1581-1585 finnes en anteckning lydande: "Diess Nachfolgende, haben wir von Nachfolgenden Gesellen Zu Untterhaldung des Heijligen Predig Ampts Entfangen Umganck. Anno 1582: Johim Hase, Ilsang Bluk, Gruppledare Anders Larson, Hans Jonson sonson dim Hindrik Bysing, Hans Stockhaus, Staffan Wlengsang." Någon anteckning om deras vistelseort finnes ej. Enligt utsagor av släktforskare blev alla invandrande Tyskar inskrivna i Tyska församlingen vid sin ankomst till Sverige, där de var skrivna de första åren, för att senare överföras till den församling där de hade sin hemvist. De tyskar som inkommo vid denna tid kommo från trakten av Münster i Vestfalen, och flyttade från tyska Sankta Gertrud i Stockholm till Lindes Bergslager, Fellingsbro.

Hans Stockhaus skall enligt ovan kommit från Tyskland 1582 och levde och dog vid Stensta bruk, Fellingsbro(Lindesberg), Örebro län.

Han fick 2 söner , Anders född i Norrstensta, Fellingsbro och Adam som föddes 1593 i Norrstensta, Fellingsbro och dog 1 Dec 1645 i Åbyhammar, Fellingsbro. Detta baserat på smedsskivan.

Adam var verksam som plåtsmed vid Snavlunda hammare i Ånsta socken vid Örebro år 1641. Adam och Clas smidde där rörplåtar som utgjorde ämnen för Örebro gevärsfaktori. Snavlunda hammare ägdes då av faktorn vid Örebro faktori Casten Otter. Källor: Roterings och utskrivningslängder Närke 1641-209 (krigsarkivet)

 
Design downloaded from free website templates.